Tin tức

Bổ sung 142 dự án nhà ở vào quy hoạch nhà ở năm 2024 tại Hải Dương

02-01-24 | 8:06

Sở Xây dựng Hải Dương vừa có văn bản đề xuất xem xét đưa 142 dự án phát triển nhà ở thương mại vào Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 và chuyển tiếp 10 dự án nhà ở xã hội năm 2023 sang năm 2024.

Sở Xây dựng Hải Dương vừa có văn bản đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương xem xét đưa 142 dự án phát triển nhà ở thương mại vào Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 và chuyển tiếp 10 dự án nhà ở xã hội năm 2023 sang năm 2024.

Cụ thể, có 11 dự án với diện tích đất ở là 32,71 ha trong Kế hoạch phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2023 – 2025 đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, có bố trí kế hoạch sử dụng đất và 131 dự án với tổng diện tích đất ở là 422,87 ha trong Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 chưa thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đề nghị chuyển tiếp sang năm 2024.

Sở Xây dựng Hải Dương cũng đề nghị UBND tỉnh cho phép cập nhật diện tích quy hoạch, diện tích đất ở vào Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2023 – 2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm cho phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Đối với 33 dự án do địa phương đề xuất đã có trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2023 – 2025 nhưng chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết, chưa bố trí kế hoạch sử dụng đất, Sở Xây dựng Hải Dương đề nghị UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các địa phương rà soát và báo cáo trong năm 2024 đối với các dự án đủ điều kiện.

Đối với các danh mục dự án do địa phương đề xuất chưa có trong kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2023 – 2025, Sở Xây dựng đề nghị được phối hợp các địa phương rà soát, đảm bảo phù hợp với hạn mức đất ở khi lập điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương, báo cáo UBND tỉnh xem xét bổ sung vào Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2023 – 2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm trong năm 2024 với các dự án đủ điều kiện.

Về dự án phát triển nhà ở xã hội, có 10 dự án với tổng diện tích đất ở 18,38 ha thuộc danh mục dự án trong Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 chưa thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Hải Dương cho phép tiếp tục thực hiện các dự án này trong năm 2024.

Đồng thời, đề xuất bổ sung 8 dự án phát triển nhà ở xã hội với diện tích đất ở 6,59 ha vào Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn năm 2023-2025, thực hiện năm 2024 với điều kiện phải đảm bảo thực hiện được trong năm 2024.

Trích nguồn: Môi trường và đô thị